§ 1.DEFINICJE 1. Dostawca – firma kurierska, za pośrednictwem której realizowane są dostawy Towarów zakupionych w Serwisie.

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w jej ramach od Sprzedawców, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kontakt – sposoby nawiązania kontaktu z Usługodawcą, do których należy:

  1. adres e-mail - info@zamoto.pl,

  2. adres e-mail – daneosobowe@zamoto.pl w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników,

  3. numer telefonu - +48 796 154 963,

  4. korespondencyjnie lub osobiście na adres - ul. Końcowa 1/3, 66-460 Witnica. 5. Konto – dedykowana Kupującemu część Serwisu tworzona po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji w Serwisie.

 6. Koszyk – integralna część Serwisu, umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Kupującego Towarów do zakupu, wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności, oraz zatwierdzenie warunków Zamówienia.

 7. Kupujący – Użytkownik nabywający Towary za pośrednictwem Serwisu od Sprzedawcy.

 8. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Usługodawca informuje Użytkowników o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Serwisu, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego przesyłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, stanowiący ogólne warunki Umów Sprzedaży, umów świadczenia Usługi oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta oraz Newslettera.

 10. Rejestracja – procedura dokonywana przez Użytkownika zgodnie ze wskazaniami Regulaminu
  i formularza rejestracyjnego w celu korzystania z określonych funkcji Serwisu.

 11. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem zamoto.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.

 12. Sklep – wydzielona dla Sprzedawcy część Serwisu, w której Sprzedawca zamieszcza swoje Towary oraz Treści i poprzez którą zawiera Umowy Sprzedaży z Kupującymi.

 13. Sprzedawca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową sprzedaży Towarów oraz Usługodawca w zakresie, w jakim prezentuje on w charakterze Sprzedawcy Towary w ramach swojego Sklepu.

 14. Towar – produkt zamieszczany w Serwisie przez Sprzedawcę w jego Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu. Obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.

 15. Treści – wszelkiego rodzaju materiały przechowywane przez Usługodawcę w Serwisie (np. materiały tekstowe, grafiki, zdjęcia, dźwięki, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które Sprzedawca może zamieszczać na Serwisie i swoim Sklepie w formacie elektronicznym przy użyciu Usługi.

 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca Towaru lub Towarów, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisami prawa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem Serwisu.

 17. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu polegających na przechowywaniu przez Usługodawcę informacji zawartych w Sklepach oraz prowadzeniu Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu oraz na udostępnianiu narzędzi umożliwiających zawieranie Umów Sprzedaży oraz ich realizację, a także usługa Newslettera.

 18. Usługodawca – Kello Tomasz Zadka. z siedzibą w Witnicy, ul. Końcowa 1/3, 66-460 Witnica, NIP 5992853925

 19. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z funkcjonalności Serwisu lub na rzecz którego świadczone są przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną; termin ten obejmuje Kupujących, osoby, które dokonały Rejestracji oraz Sprzedawców.

 20. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.


§ 2.ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym Usługi oraz zasady zawierania na odległość za pośrednictwem Serwisu umów dotyczących Towarów, w tym składania Zamówień, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

 2. W zakresie, w jakim Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży, Regulamin określa jej treść.

 3. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie Serwisu, także w formacie .pdf, który umożliwia nieodpłatne pobranie Regulaminu i zapoznawanie się z nim.

 5. Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem.

 6. Usługodawca dostarcza infrastrukturę teleinformatyczną służącą świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności usługi prowadzenia Konta oraz umożliwiania zapoznawania się z Towarami, przechowywania zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników informacji oraz dostarcza narzędzia do zawierania na odległość Umów Sprzedaży Towarów, w szczególności odzieży, obuwia, akcesoriów i produktów designu.

 7. Usługodawca świadczy Kupującym drogą elektroniczną usługi umożliwiające dostęp do Serwisu, w szczególności usługi określone w § 4 ust. 2 Regulaminu. Z tytułu świadczenia tych usług Usługodawca nie pobiera od Klientów opłat.

 8. W ramach Serwisu Usługodawca dostarcza jedynie środki techniczne umożliwiające Sprzedawcom i Kupującym zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej Towaru. Stronami Umowy Sprzedaży, zawieranej na odległość za pośrednictwem Serwisu, są wyłącznie Sprzedawca i Kupujący z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za przekazanie Kupującemu przez Sprzedawcę informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca jest jednakże uprawniony na podstawie umowy ze Sprzedawcą do przyjmowania i składania w jego imieniu oświadczeń woli w ramach procesu składania i realizacji Zamówienia.

 9. Usługodawca może być Sprzedawcą w przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia dotyczącego Towaru oferowanego w Serwisie przez Usługodawcę.

 10. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania przez Kupujących ofert zawarcia Umowy Sprzedaży lub innej umowy, do której te informacje się odnoszą.


§ 3.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jest Usługodawca – Kello Tomasz Zadka z siedzibą w Witnicy, ul. Końcowa 1/3, 66-460 Witnica. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: daneosobowe@zamoto.pl lub na adres jego siedziby.

 2. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób określony szczegółowo w Polityce Prywatności. Dokument ten określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wskazuje uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także zasady, na jakich dane osobowe są udostępniane Sprzedawcom w zakresie, w jakim Usługodawca nie jest Sprzedawcą.


§ 4.KORZYSTANIE Z SERWISU 1. W celu korzystania z Serwisu, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do sieci Internet,

  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Vivaldi) z włączoną obsługą JavaScript i SSL,

  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  4. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 2. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Serwisu, Usługodawca świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Sprzedawców oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych w Serwisie, w tym złożenia Zamówienia.

 3. Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 2 powyżej, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu. Warunki świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z Kontem, zasady subskrypcji Newslettera i rezygnacji z niego jak również szczegółowe zasady i warunki dotyczące korzystania z Serwisu, zostały określone w dalszej części Regulaminu.

 4. Przeglądanie Towarów prezentowanych w ramach Serwisu, zapoznawanie się z ich charakterystyką dostępną na stronach produktowych oraz z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, a także składanie Zamówień w trybie szybkich zakupów jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga Rejestracji.

 5. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

 6. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 7. Użytkowników obowiązuje zakaz:

  1. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

  2. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,

  3. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników. 8. W ramach prowadzenia Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo promocji i reklamy dowolnych produktów i usług.


§ 5.REJESTRACJA 1. Założenie Konta w Serwisie wymaga Rejestracji.

 2. W ramach Konta możliwe jest zapisanie w Serwisie swoich danych teleadresowych, ich modyfikacja, podglądu historii Zamówień, zarządzanie subskrypcją Newslettera, zgłoszenie uczestnictwa w organizowanych przez Usługodawcę wydarzeniach oraz otrzymywanie dodatkowych promocji i ofert specjalnych.

 3. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Serwisie podczas procedury.

 4. Do założenia Konta w Serwisie niezbędne jest podanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe, możliwe jest także uzupełniające podanie danych nieobowiązkowych.

 5. Dokonując Rejestracji, osoba zakładająca Konto niebędąca osobą fizyczną, oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania w imieniu takiego Użytkownika, w tym do składania oświadczeń i przyjmowania zobowiązań oraz skutecznego zawierania Umów Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu

 6. Z chwilą uaktywnienia wirtualnego przycisku „Zakładam konto” lub analogicznego zostaje zawarta pomiędzy Użytkownika a Usługodawcą na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta, a opcjonalnie – w przypadku wyboru opcji jego otrzymywania – również usługi Newslettera. Zasady świadczenia usługi Newslettera zostały opisane w dalszej części Regulaminu.

 7. W procesie Rejestracji Użytkownik podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Kupujący nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

 8. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik opuszczając Serwis, każdorazowo powinien wylogować się z Konta. Dane podane przy zakładaniu Konta mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.

 9. Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Zalogowany Użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może w każdym momencie usunąć Konto wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego informacjami.

 10. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

 11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta jest możliwe poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy bądź poprzez użycie wirtualnego przycisku „Usuń konto” lub analogicznego dostępnego w zakładce „Twoje Konto i dane” w Serwisie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością skierowaną na adres e-mail wskazany
  w danych Konta. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta przez Użytkownika nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.


§ 6.ZAMÓWIENIE 1. Zamówienia w Serwisie można składać tylko drogą elektroniczną poprzez Sklep, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze.

 2. Kupujący sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka w wybranej ilości oraz waraintów, jeśli takie są zdefiniowane, jeśli jego wskazanie jest wymagane. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka Towary znajdują się na liście Zamówienia. W Koszyku przy każdym Towarze wskazana jest ilość sztuk zamówionych Towarów, którą można modyfikować w granicach dostępności Towarów. Brak możliwości dodania kolejnej sztuki Towaru oznacza brak jej dostępności.

 3. W ramach procesu składania Zamówienia Kupujący może umieścić w Koszyku Towary z asortymentu różnych Sprzedawców. W ten sposób Kupujący może jednocześnie złożyć Zamówienia na poszczególne Towary u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć Umowy Sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne Zamówienia przekazywane są w ramach Serwisu do odpowiednich, wybranych przez Kupującego, Sprzedawców.

 4. Po dokonaniu wyboru Towarów, Kupujący wybiera formę płatności za Zamówienie oraz wprowadza, potwierdza lub modyfikuje dane kontaktowe do dostawy Towarów:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail,

  2. numeru telefonu do kontaktu,

  3. adresu do dostawy. 5. Kupujący zobowiązany jest starannie i poprawnie uzupełnić formularz Zamówienia oraz wskazać dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być dostarczony. Sprzedawca lub Usługodawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, gdy dane te okażą się niekompletne, za pomocą wskazanych w formularzu Zamówienia bądź w toku Rejestracji danych kontaktowych. Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności przez Usługodawcę oraz Sprzedawcę kontakt z winy Kupującego nie jest możliwy i nie nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia przez Sprzedawcę próby nawiązania kontaktu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, a jeżeli Umowa Sprzedaży została już zawarta – odstąpić od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 6. Po skompletowaniu Zamówienia i danych do dostawy, Kupujący zatwierdza je i przesyła poprzez uaktywnienie wirtualnego przycisku – „Kupuję i płacę” lub analogicznego.

 7. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu.

 8. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia, tj. główne cechy świadczenia i łączna cena uwzględniająca cenę Towarów i koszty ich dostawy.

 9. Kupujący może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem (o czym Kupujący jest informowany w drodze wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany w Zamówieniu lub podczas Rejestracji) – poprzez niezwłoczny, bezpośredni (telefoniczny lub elektroniczny) kontakt ze Sprzedawcą lub Usługodawcą.

 10. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, stanowiące potwierdzenie otrzymania oferty przez Sprzedawcę, jest niezwłocznie przekazywane stosownym komunikatem systemowym, który jest wyświetlany w Serwisie oraz jest wysyłane na adres e-mail podany w ramach Zamówienia.

 11. Jeżeli Kupujący w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych nie otrzyma potwierdzenia złożenia Zamówienia, przestaje być on związany złożoną ofertą. Do momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie może być anulowane przez Kupującego. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą lub Usługodawcą.

 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Usługodawcy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonywane w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od chwili potwierdzenia otrzymania oferty (złożenia Zamówienia) przez Sprzedawcę.

 13. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przekazanie na adres e-mail wskazany w Zamówieniu cyfrowego dokumentu potwierdzającego warunki zawartej Umowy Sprzedaży. Kupujący posiadający Konto ma do nich także dostęp po zalogowaniu się na swoje Konto.

 14. Czas realizacji Zamówienia, rozumiany jako czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane Dostawcy, nie obejmujący czasu dostawy (czyli czasu pomiędzy przekazaniem Towaru Dostawcy, a jego wydaniem Kupującemu), wynosi od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, z zastrzeżeniem Towaru spersonalizowanego (wykonanego na indywidualne Zamówienie). Dokładny czas realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Towarze, na dedykowanej mu podstronie w Sklepie danego Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w zależności od wybranej przez Kupującego opcji płatności: 1. opcja płatność przy odbiorze – po złożeniu Zamówienia,

 2. przelew bankowy (tradycyjny) – po zaksięgowaniu płatności za Zamówienie,

 3. pozostałe – po potwierdzeniu dokonania płatności wystawionym przez operatora płatności. 1. W ramach Serwisu realizowane są Zamówienia na terytorium Polski. Wysyłka możliwa jest również za granicę.

 2. W ramach procesu składania i realizacji Zamówień, na podany adres e-mail Kupującego są przesyłane wiadomości dotyczące tego Zamówienia.


§ 7.CENY I PŁATNOŚCI 1. Ceny Towarów podane na stronach Sklepów są cenami brutto (zawierają wszystkie cła
  i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Kupującego w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

 2. Ceny Towarów stosowane przez poszczególnych Sprzedawców mogą ulegać zmianom, w tym w wyniku promocji, obniżek, wyprzedaży, zmian polityki cenowej Sprzedawców. Jednakże cena widoczna w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy jest wiążąca.

 3. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności: 1. płatność online kartą płatniczą,

 2. płatność przelewem tradycyjnym,

 3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu,

 4. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności tPay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,

 5. płatność przy odbiorze – opcja płatności „Za pobraniem”. 1. Płatności realizowane są przez Kupujących na rachunek Usługodawcy, zaś Usługodawca zobowiązany jest następnie rozliczyć tę płatność ze Sprzedawcą. Z chwilą uiszczenia przez Kupującego płatności na rachunek Usługodawcy następuje wykonanie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy do zapłaty za Zamówienie. W przypadku, gdyby Usługodawca, pomimo obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie rozliczył się ze Sprzedawcą
  z dokonanej przez Kupującego płatności, Sprzedawca nie może dochodzić roszczeń dotyczących zapłaty za Zamówienie od Kupującego, lecz od Usługodawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Kupującego przelewu tradycyjnego jako formy płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie i odstąpić od Umowy Sprzedaży.

 3. W przypadku anulowania Zamówienia bądź odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu po dokonaniu przez Kupującego zapłaty, zwrot należności dokonywany jest w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia anulowania Zamówienia lub odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży. Zwrot następuje w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność.

 4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany i dostarczany jest Kupującemu dokument sprzedaży
  w postaci paragonu fiskalnego lub – na żądanie Kupującego – faktury.


§ 8.KARTY UPOMINKOWE I PROMOCJE 1. W Serwisie na zasadach opisanych w niniejszym § 8 dostępne są karty upominkowe. Wystawcą kart upominkowych jest Usługodawca.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu zakupionej przez niego karty upominkowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Serwisie.

 3. Do zakupu karty upominkowej stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące składania Zamówień. Wydanie karty upominkowej następuje poprzez wysyłkę na adres podany w Zamówieniu karty upominkowej z nadrukowanym kodem umożliwiającym korzystanie z karty upominkowej. Karta upominkowa jest także przekazywana w postaci elektronicznej w formie wiadomości e-mail zawierającej kod umożliwiający korzystanie z karty upominkowej.

 4. Karta upominkowa może być użyta wyłącznie w Serwisie i nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

 5. Karta upominkowa może być wykorzystana przez każdego Kupującego, który dokona zakupu Towarów za pomocą karty upominkowej w Serwisie. Środki z Karty upominkowej nie mogą posłużyć pokryciu kosztów dostawy Towarów.

 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią kartą upominkową, jak również za jej utratę lub uszkodzenie z przyczyny nieleżącej po stronie Usługodawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

 7. Karta upominkowa jest ważna i aktywna przez 1 (jeden) rok od daty jej aktywacji. Aktywacja karty upominkowej następuje z momentem jej zakupu przez Kupującego.

 8. Przy realizacji upominkowej Kupującemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa niż aktualna wartość nominalna karty upominkowej. Pozostała część środków na karcie upominkowej pozostaje do wykorzystania przez Kupującego w okresie ważności tej karty. Aktualną wartość nominalną Karty można ustalić poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.

 9. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny sprzedaży Towarów przy użyciu metody płatności dostępnej w Serwisie, gdy wartość nabywanych Towarów jest wyższa niż aktualna wartość nominalna karty upominkowej.

 10. Kupujący może posługiwać się kartą upominkową wielokrotnie do wyczerpania wartości nominalnej karty upominkowej. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji karty upominkowej w następujących przypadkach: 1. upływ terminu ważności karty upominkowej,

 2. brak środków na karcie upominkowej. 1. Karty upominkowe są wydawane wyłącznie na okaziciela.

 2. W Serwisie mogą być przeprowadzane przez Usługodawcę oraz przez poszczególnych Sprzedawców akcje promocyjne komunikowane w Serwisie, np. poprzez zamieszczanie przy Towarach ikon. Zasady akcji promocyjnych są określane odrębnie i zamieszczane w Serwisie.

 3. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że zasady danej promocji stanowią inaczej.

 4. Usługodawca, Sprzedawcy i podmioty trzecie mogą oferować Kupującym kody rabatowe upoważniające do otrzymania rabatu w ramach Serwisu.

 5. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z rabatu. Kody rabatowe mogą również posiadać inne ograniczenia, w szczególności mogą uprawniać do uzyskania upustu tylko u określonego Sprzedawcy lub Sprzedawców, zgodnie z informacjami udostępnionymi Kupującemu wraz z kodem rabatowym. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, opusty uzyskane po wprowadzeniu kodu lub kodów rabatowych nie sumują się, a kody rabatowe nie mogą być wykorzystane przy dokonywaniu Płatności w odniesieniu do Towarów oferowanych w sprzedaży promocyjnej i w ramach ofert specjalnych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 6. Kod rabatowy powinien być wprowadzony przez Klienta w ramach Koszyka, przed przejściem do formularza składania Zamówienia.

 7. Aby skorzystać z karty upominkowej bądź kodu rabatowego, kod z karty upominkowej bądź kod rabatowy powinien być wprowadzony przez Kupującego w ramach Koszyka w polu do tego przeznaczonym i zatwierdzić kod przy użyciu wirtualnego przycisku „Zatwierdź” lub analogicznego.


§ 9.WYSYŁKA 1. Towary dostarczane są w sposób wybrany przez Kupującego spośród opcji dostępnych w Serwisie.

 2. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty ceny sprzedaży Towaru w podsumowaniu, po wybraniu przez Kupującego opcji dostawy. Jeżeli w jednym Zamówieniu znajdują się Towary od różnych Sprzedawców, koszty dostawy liczony jest od każdego Sprzedawcy oddzielnie.

 3. Dostawę zleca Usługodawca.

 4. Dostawa na terytorium Polski trwa od 1 (jednego) do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu nadania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dostawa do kraju na terenie Unii Europejskiej lub innego ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Kupującemu okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Dostawca ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Dostawca powinien zrobić to również na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.


§ 10.ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie
  z wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe.

 3. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest: 1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,

 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

 3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy,

 4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy. 1. Usługodawca informuje, że przy Zamówieniach dokonywanych w ramach Serwisu możliwe jest jednoczesne złożenie Zamówień u różnych Sprzedawców. W takim przypadku Konsument zawiera Umowę Sprzedaży na odległość z każdym z takich Sprzedawców oddzielnie, zaś wykonanie przez Konsumenta uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wobec jednego ze Sprzedawców nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte z innymi Sprzedawcami.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Sprzedawcy
  w przypadku, w którym Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 6. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy. 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument (np. koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w przypadku, w którym Sprzedawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.


§ 11.REKLAMACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym w niniejszym § 11, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy składać do Sprzedawców za pośrednictwem biura obsługi klienta dostępnego zgodnie z danymi wskazanymi w Kontakcie.
  W przypadku reklamacji dotyczących Towarów, dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest dostarczenie reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

 3. O ile krótszy czas udzielenia odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta na podstawie przepisów o rękojmi udzielana jest w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

 4. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacje na działalność Usługodawcy należy składać na adres pocztowy lub e-mailowy Usługodawcy wskazany jako Kontakt.

 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku, w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.

 6. Towary sprzedawane przez Sprzedawców mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym.

 7. W przypadku Towaru objętego gwarancją, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady: 1. korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji – w tym wypadku Kupujący reklamuje Towar zgodnie z treścią gwarancji (np. w serwisie gwarancyjnym), a Sprzedawca (o ile sam nie jest gwarantem) może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację,

 2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku Kupujący może złożyć reklamację do Sprzedawcy na podstawie rękojmi stosownie do postanowień niniejszego § 11. 1. Kupujący nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że poszczególni Sprzedawcy mogą w swoim profilu w Serwisie wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia dla Kupujących niebędących Konsumentami.


§ 12.ZAKOŃCZENIE UMOWY 1. Zasady zawarte w Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Kupującego do czasu ich wypowiedzenia przez Kupującego poprzez przekazanie Usługodawcy żądania usunięcia Konta lub poprzez jego usunięcie za pomocą przycisku „Usuń Konto” lub analogicznego, dostępnego w zakładce „Twoje Konto i dane” w Serwisie.

 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Usługodawcą, w tym jej wypowiedzenie przez Sprzedawcę lub Usługodawcę, nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich zobowiązania i uprawnienia określone Regulaminem.


§ 13.POLITYKA USŁUGODAWCY W PRZYPADKU NARUSZEŃ 1. Usługodawca podejmuje działania mające na celu usunięcie naruszeń niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia przez Użytkowników i osoby trzecie o naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Zgłoszenia należy kierować do Usługodawcy pocztą elektroniczną bądź tradycyjną w każdym przypadku niezgodnego z prawem lub sprzecznego z Regulaminem działania, za pomocą danych wskazanych do Kontaktu.

 2. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych w Serwisie Treści.

 3. Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania w Serwisie Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.

 4. Użytkownik ma obowiązek ponoszenia wymaganych opłat, które należą się twórcy, wykonawcy lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zamieszczania w Serwisie utworu.

 5. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do niej. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nim działalności, Usługodawca nie jest zobowiązany do zawiadomienia Użytkownika o zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.

 6. Usługodawca jest uprawniony do usuwania lub uniemożliwiania dostępu w Serwisie do Treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści zamieszczonej przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail zarejestrowany w Koncie.

 7. Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno być umotywowane i wskazywać, na czym polegać ma naruszenie, w szczególności może zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub w przypadku, gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, wykaz takich utworów oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

 8. W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest badana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.

 9. Usługodawca usunie Treści naruszające prawa własności intelektualnej, w stosunku do których zarzuty są uzasadnione.


§ 14.NEWSLETTER 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy zamówią usługę Newslettera (subskrypcja). Usługa Newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Usługodawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Usługodawcy i jego partnerów biznesowych, w tym np. treści dotyczące Towarów oferowanych przez poszczególnych Sprzedawców.

 2. Subskrypcja Newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku Rejestracji lub poprzez formularz subskrypcji w Serwisie. W celu zasubskrybowania Newslettera należy: 1. poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie, podać swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wybrać jakiego rodzaju informacje o asortymencie będą szczególnie interesujące dla Użytkownika, a następnie, po otrzymaniu od Usługodawcy na adres e-mail podany do otrzymywania usługi Newslettera wiadomości z prośbą o potwierdzenie subskrypcji – potwierdzenie subskrypcji poprzez wybór stosownego wirtualnego przycisku zawartego w wiadomości e-mail,

 2. w toku Rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych na podany adres e-mail od Usługodawcy, a następnie wybrać przycisk potwierdzający wolę założenia Konta w Serwisie. W takim przypadku wraz z założeniem Konta Kupujący przystępuje do subskrypcji Newslettera. 1. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Umowa o świadczeniu usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Dezaktywacja subskrypcji jest możliwa: 1. w przypadku zarejestrowanych Kupujących – poprzez wybór w zakładce „Twoje Konto i dane”, w części opisującej adres e-mail, na które przesyłane są Newslettery, przycisku „Rezygnuj” lub analogicznego bądź przy pomocy odnośnika zamieszczonego w Newsletterze,

 2. w przypadku pozostałych Użytkowników – poprzez skontaktowanie się z Usługodawcą zgodnie z danymi wskazanymi jako Kontakt bądź poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji anulowania subskrypcji dostępnej w stopce wiadomości zawierającej Newsletter. 1. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera.

 2. Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej na podany adres e-mail jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.


§ 15.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 1. W ramach realizacji Usług i świadczenia innych funkcjonalności Serwisu, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu, w tym prawidłowe przekazywanie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą informacji w ramach składania Zamówienia w Serwisie i za niniejsze jest odpowiedzialny.

 2. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.

 3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: 1. za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkowników z Serwisu sprzecznego z normalnym korzystaniem z Serwisu (zgodnym z jego przeznaczeniem) i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych droga elektroniczną,

 2. za Treści i Towary umieszczane przez Sprzedawców w Serwisie, w tym za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

 3. z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

 4. za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie,

 5. za szkody wynikłe z usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika Treści sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

 6. za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet.


§ 16.ZMIANA REGULAMINU 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, jakimi są: 1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

 2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu,

 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu,

 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,

 5. zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie,

 6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,

 7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,

 8. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu,

 9. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom. 1. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Serwisu, widocznym na co najmniej 14 (czternaście) dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie daty, z jaką nowy Regulamin wchodzi w życie oraz treść zmienionego Regulaminu.

 2. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych
  w Regulaminie) przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.


§ 17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

 2. Usługodawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Serwisu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Usługodawca informuje, że pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących Towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Usługodawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Serwisu, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Usługodawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Kupującym, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 5. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 6. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia bezpośrednio związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Serwisu, w szczególności o zmianie Regulaminu.

 8. Usługodawca może udostępnić Serwis również za pomocą innych kanałów dostępu (np. jako aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich kanałów dostępu.

 9. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu nie oznacza woli rozwiązania przez Usługodawcę umów z Użytkownikami. 


Data wejścia w życie Regulaminu: 1 styczeń 2019 r.2019-01-12 20:23:56
ZAMOTO AUTO CENTRUM

+ 48 796 154 963 Tomasz

+ 48 516 154 963 Jan

ul. Usługowa 1
66-460 Witnica